ورود به سایت

شرکت انرژی سپهر نماد توانایی ملی بر بستر دانایی

خبــــــرها

 

 

واگذاری سهام شركت انرژی سپهر به پتروفرهنگhttp://sepehrenergy.com/news/News/Forms/DispForm.aspx?ID=27&RootFolder=/news/Newsواگذاری سهام شركت انرژی سپهر به پتروفرهنگ۵۱ درصد سهام شرکت انرژی سپهر به شركت پتروفرهنگ (سهامي خاص)واگذار گردید.1397/08/09 08:31:31 ق.ظ27
ضرورت ایجاد کنسرسیوم واحد در حوزه متانولhttp://sepehrenergy.com/news/News/Forms/DispForm.aspx?ID=32&RootFolder=/news/Newsضرورت ایجاد کنسرسیوم واحد در حوزه متانولایجاد کنسرسیوم واحد در حوزه متانول و تاسیس کنسرسیوم های مشابه برای دیگر محصولات پتروشیمی به صورت تخصصی ضرورت دارد.1397/08/09 09:30:54 ق.ظ32
بانک صادرات 51 درصد سهام «انرژی سپهر» را واگذار کردhttp://sepehrenergy.com/news/News/Forms/DispForm.aspx?ID=35&RootFolder=/news/Newsبانک صادرات 51 درصد سهام «انرژی سپهر» را واگذار کردبانک صادرات ایران  قرارداد واگذاری ٥١ درصد از سهام شرکت «انرژی سپهر» را نهایی کرد.1397/08/09 09:39:59 ق.ظ35
انتصاب مهندس بهشتیان به مدیریت عاملی شرکت انرژی سپهرhttp://sepehrenergy.com/news/News/Forms/DispForm.aspx?ID=33&RootFolder=/news/Newsانتصاب مهندس بهشتیان به مدیریت عاملی شرکت انرژی سپهرمهندس سیدعلی بهشتیان به مدیرعاملی شرکت انرژی سپهر برگزیده شد.1397/08/09 09:34:51 ق.ظ33

 

 

انتصاب مهندس موسوی ترشیزی به مدیریت عاملی شرکت پتروشیمی سیرافhttp://sepehrenergy.com/news/News/Forms/DispForm.aspx?ID=34&RootFolder=/news/Newsانتصاب مهندس موسوی ترشیزی به مدیریت عاملی شرکت پتروشیمی سیراف1397/08/09 09:37:17 ق.ظ34

 

 

پژوهش محوری رمز توسعه صنعت پتروشیمیhttp://sepehrenergy.com/news/News/Forms/DispForm.aspx?ID=30&RootFolder=/news/Newsپژوهش محوری رمز توسعه صنعت پتروشیمی1397/08/09 09:17:35 ق.ظ30
نقش بی بدیل صنایع تکمیلی پتروشیمی در تولید ناخالص داخلیhttp://sepehrenergy.com/news/News/Forms/DispForm.aspx?ID=31&RootFolder=/news/Newsنقش بی بدیل صنایع تکمیلی پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی1397/08/09 09:20:15 ق.ظ31
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: صنعت پتروشیمی در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور نفشی اساسی ایفا می‌کندhttp://sepehrenergy.com/news/News/Forms/DispForm.aspx?ID=29&RootFolder=/news/Newsعضو اتاق بازرگانی تهران گفت: صنعت پتروشیمی در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری برای کشور نفشی اساسی ایفا می‌کند1397/08/09 09:07:29 ق.ظ29
نقش صنعت پتروشیمی در ارزآوری و تنظیم بازار و همچنین ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی غیرقابل انکار استhttp://sepehrenergy.com/news/News/Forms/DispForm.aspx?ID=28&RootFolder=/news/Newsنقش صنعت پتروشیمی در ارزآوری و تنظیم بازار و همچنین ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی غیرقابل انکار است1397/08/09 09:00:33 ق.ظ28

تمامی خبرها
دیگر اطلاعات

 

 

مــــــحیـــــــط زیــــســــتhttp://sepehrenergy.com/sepehr/otherinfo/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/sepehr/otherinfoمــــــحیـــــــط زیــــســــتانرژی ســپــهر بـــر ایـن بــاور اســت که عــالی‌تــرین عــمـلــکــرد مجــمـــوعـــه، تــــــولــیــد هــمــــــراه بــــا تـــوســـعه پــــایـــدار و حفــظ محیــط‌زیســت اســت.1397/09/08 06:48:15 ق.ظ1
توسـعه صـنایع کـشورhttp://sepehrenergy.com/sepehr/otherinfo/Forms/DispForm.aspx?ID=2&RootFolder=/sepehr/otherinfoتوسـعه صـنایع کـشورانـــرژی ســپهر در راســتای اصل 44 قــانون‌ اساسی و اجــرای برنــامه خصـــوصی‌سازی برای توســعه صنایع کشور به‌خصوص نفت،گاز و پتروشیمی تشکیل شد.1397/09/08 06:48:16 ق.ظ2
ســـــرمــایـــه ‌گـــــــذاریhttp://sepehrenergy.com/sepehr/otherinfo/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/sepehr/otherinfoســـــرمــایـــه ‌گـــــــذاریانرژی ســپهر هــدف بنیادین خــود را بهــره‌مندکردن جامعه از حداکثر منافع حاصل از منابع انرژی می‌داند و راهبـردی‌های شرکت را در راستای آن قـرار می‌دهــد.1397/09/08 06:48:16 ق.ظ3

رسانه ها