دنا.jpg

​شر​کت صنایع پتروشیمی​ دنا

مکان: فاز 2 عسلویه، بوشهر

  • د
  • ک
  • نظام اجرایی پروژه: EP+C
  • مهندسی اصولی: تاپسوی دانمارک
  • پیمانکار مهندسی تفصیلی: پیدک
  • میزان سرمایه گذاری: 481 میلیون دلار
  • IRR:
  • میزان پیشرفت فیزیکی:

 

خوراکمیزان (میلیون نرمال متر مکعب در سال)محل تامین
گاز طبیعی
1413خط لوله گاز سراسری
اکسیژن
521پتروشیمی دماوند

 

حصول
میزان (هزار تن در سال)
​متانول​
16​50

 

 

​