سبلان.jpg
شرکت صنایع پتروش​یمی​ سبلان
 • مکان: فاز 2 عسلویه، بوشهر
 • وضعیت: مهندسی تفصیلی و خرید
 • صاحبان لیسانس: تاپسوی دانمارک
 • نظام اجرایی پروژه: EP+C
 • مهندسی اصولی: تاپسوی دانمارک
 • پیمانکار مهندسی تفصیلی: پیدک
 • میزان سرمایه گذاری: 481  میلیون دلار
 • IRR:
 • میزان پیشرفت فیزیکی: 
  ​​

   
خوراکمیزان (میلیون نرمال متر مکعب در سال)محل تامین
گاز طبیعی
1413خط لوله گاز سراسری
اکسیژن
521پتروشیمی دماوند
محصولمیزان (هزار تن در سال)​
متانول1650