سهامداران.jpg 

اسامی و درصد سهام سهامداران انرژی سپهر

ردیف نام سهام دار سرمایه درصد
۱ پتروفرهنگ ۵,۰۹۹,۲۷۲,۹۷۸ ۵۱.۰۰
۲ بانک صادرات ایران ۴,۶۵۶,۷۰۵,۶۲۱ ۴۶.۵۷
۳ سرمایه گذاری خوارزمی ۲۳۴,۰۱۴,۰۷۰ ۲.۳۴
۴ سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران ۱,۶۴۱,۹۷۶ ۰.۰۲
۵ واسپاری سپهر صادرات ۱,۶۴۱,۹۷۶ ۰.۰۲
۶ سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم ۶۸۸,۵۷۵ ۰.۰۱
۷ سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان ۱۲,۹۰۵ ۰.۰۰
۸ کارت ایران ۱۰۰ ۰.۰۰
۹ پتروشیمی مهتاب پارسیان ۱۰۰ ۰.۰۰
۱۰ پتروشیمی آریا ۱۰۰ ۰.۰۰
۱۱ آقای غلامحسین نجابت ۴,۵۹۶,۴۵۸ ۰.۰۵

​​