​​​سیراف.jpg
​​

​​پتروشیم​ی سیراف​​​


  • مکان: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، بندر دیر، بوشهر
  • وضعیت: مهندسی تفصیلی و خرید
  • صاحبان لیسانس: تاپسوی دانمارک
  • نظام اجرایی پروژه: E+P+C
  • مهندسی اصولی: تاپسوی دانمارک-ناموران پژوهش و توسعه
  • پیمانکار مهندسی تفصیلی: شرکت ناموران- پترو فن آوران فاتح- پندار- پادرای طرح
  • پیمانکار نصب و ساختمان: شرکت پایبست – پترو فن آوران فاتح - پندار
  • میزان سرمایه گذاری: 631 میلیون دلار
  • IRR:
  • میزان پیشرفت واقعی: 

​​​​​​خوراکمیزان (میلیون نرمال متر مکعب در سال)محل تامین
گاز طبیعی
1557
خط لوله گاز سراسری​
اکسیژن
521یوتیلیتی مجتمع (واحد ASU)

محصول
میزان (هزار تن در سال)
متانول​​
1650​